Υπουργείο Εσωτερικών: Χρηματοδότηση στους δήμους για την πυροπροστασία

Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατανέμει, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.330.000,00 €) σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις κατά προτεραιότητα για την αποκομιδή όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων (είτε εντός είτε εκτός σχεδίου) που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δαπανών εναπόθεσης των υπολειμμάτων στους προβλεπόμενους χώρους.

Στην περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων πιστώσεων μετά την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, οι Δήμοι μπορούν να τις διαθέσουν αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στην αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εν συνεχεία τα αποστέλλει στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: airetos.gr

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *