Δήμος Τρίπολης: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σας καλούμε στις 18 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.

2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου Ψηλής Βρύσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψηλής Βρύσης στις 06 και 07 Ιουλίου 2024

3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Κοινότητας Λιθοβουνίων στον “Αγροτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Λιθοβουνίων” την Κυριακή 07 Ιουλίου 2024

4. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: πρώην Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Πικερνίου» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196 (παρ.2α) του ν. 4555/2018)

5. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων διέλευσης του Διεθνή Αγώνα Υπεραποστάσεων «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»

6. Ορισμός μελών για την τριμελή επιτροπή του άρθρου 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ της αριθμ. Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 (ΦΕΚ3475Β/24-5-2023) Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

7. Ορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου για την κατάργηση λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων του Δήμου λόγω μη επανεκλογής των υπολόγων διαχείρισης
8. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της παραγράφου 4 (εδάφιο (α)) του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207Α΄/5-11-2021) για την αντιστοίχηση των πωλητών λαϊκών αγορών με τις θέσεις που συνήθως καταλαβαίνουν (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 σύμφωνα με το εδάφιο (η) της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου)

9. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τρίπολης»

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 ώστε να συμπεριληφθεί η «Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την απόκτηση γης για την βελτίωση της οδικής πρόσβασης προς το Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού, στον οικισμό Ορχομενού της Κοινότητας Ορχομενού Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης

Και:

 1. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού, Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Τρίπολης «Αρκάδων Δρώμενα»
 2. Περί επιχορήγησης του Αγροτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Λιθοβουνίων.
 3. Έγκριση χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου
  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του κοινόχρηστου χώρου στη θέση “Κάτω Βρύση” της Κοινότητας Λεβιδίου στις 19.08.2024
 4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Κοινότητας Στρίγκου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στρίγκου «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» στις 06.07.2024
 5. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ, επί της οδού Δημητρακοπούλου στον κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΡ 4732
 6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 334/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
 7. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη (τοποθέτηση) τραπεζοκαθισμάτων στην κα ΚΟΥΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Ιωάννη ιδιοκτήτρια του Κ.Υ.Ε. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται εντός οικισμού Δαβιάς Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης
 8. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένο κατάστημα –Δραστηριότητες παροχής ποτών», ιδιοκτησίας της κας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του Αθανασίου, με τον διακριτικό τίτλο «SAT GAME», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Δεληγιάννη αριθ. 04
 9. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη (τοποθέτηση) τραπεζοκαθισμάτων στον κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του Γεωργίου, ιδιοκτήτη καταστήματος Υ.Ε. «Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο» που βρίσκεται στην Πλατεία Β. Γεωργίου αριθ. 05
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
 11. Κανονισμός καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας
 12. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Κοινότητας Λίμνης στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λίμνης “ΤΟ ΑΓΑΛΙ” από Πέμπτη 08 Αυγούστου 2024 έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024
 13. 4η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ) Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 14. Περί επιχορήγησης του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 15. Περί έγκρισης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης
 16. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών.
 17. Περί έγκρισης Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία : «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
 18. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *