Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής των χρησιμοποιούμενων οικιακών βρώσιμων λιπών και ελαίων με τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου συλλογής τηγανέλαιων σε όλη τη πόλη, το οποίο συνάδει με το Εθνικό και Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι σε 20 κεντρικά σημεία του Δήμου με στόχο την επέκταση σε περισσότερα σημεία

Τα τηγανέλαια αποτελούν μια από τις βασικές πηγές ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και των θαλασσών. Σοβαροί περιβαλλοντικοί λόγοι επιβάλλουν την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων αφού:

– Τα μαγειρικά έλαια δεν είναι βιοαποδομήσιμα.

– Η απόρριψή τους στην αποχέτευση δημιουργεί μεγάλα προβλήματα φραγής στις αποχετεύσεις και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

– Η απόρριψη ενός λίτρου τηγανόλαδου στην θάλασσα μπορεί να μολύνει μέχρι και 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας.

– Η απόρριψη τηγανελαίων στο έδαφος εμποδίζει την επικοινωνία των ριζών των φυτών με το νερό και μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.

Η ανακύκλωση τηγανελαίων:

  • Αποτελεί μία άριστη επιλογή για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως το biodiesel καθώς και άλλων βιομηχανικών υλικών όπως λιπαντικά για αγροτικά μηχανήματα, γλυκερίνη,κλπ.
  • Συμβάλει στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για την αντιστροφή των κλιματικών αλλαγών και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε θέματα ανακύκλωσης.
  • Επιφέρει ενίσχυση του Δήμου από ανταποδοτικά οφέλη.

Το δίκτυο συλλογής στα κεντρικά σημεία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και η αποκομιδή-αξιοποίηση των ελαίων, υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία Fargeco Hellas ΕΠΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.