Δήμος Γορτυνίας: Διαγωνισμός Συντήρησης και επισκευής οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων

By dimos.gr Jun 9, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
220 03 Λαγκάδια
Τηλ: 2795360308
e-mail: techniki@gortynia.gov.gr

Έγγραφα:

1.Διακήρυξη_ΚΗΜΔΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

4. ΜΕΛΕΤΗ

5. Περίληψη_ διακήρυξης

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.