ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου) «Ανάπλαση πλατείας Αρχαίας Επιδαύρου»”.

By dimos.gr Jun 7, 2023

Έργο, με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου) «Ανάπλαση πλατείας Αρχαίας Επιδαύρου»”.

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.

Δείτε εδώ την σχετική Μελέτη

Δείτε εδώ το ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ.

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.