Δείτε εδώ το έγγραφο της Επαναληπτικής Προκήρυξης Ανοικτού  Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.

Δείτε εδώ την σχετική Μελέτη.

Δείτε εδώ το έντυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

Leave a Reply

Your email address will not be published.