Ο ∆ήμος Αιγάλεω στο πλαίσιο του έργου ∆ιευρύνω: «Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιηµένων οµάδων» σας προσκαλεί στην εκδήλωση µε θέµα: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 (11:00-14:00) δια ζώσης στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω (Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης).
Στην εκδήλωση θα συµµετάσχουν επιχειρήσεις και φορείς που θα παρουσιάσουν την πολύτιµη εµπειρία τους. Η συµµετοχή σας θα αποτελέσει για εµάς ιδιαίτερη τιµή.
Με εκτίµηση,
O ∆ήµαρχος
Ιωάννης Γκίκας

*Εναλλακτικά µπορείτε να συνδεθείτε µέσω της πλατφόρµας:
https://us06web.zoom.us/j/89372687211?pwd=TnBLcnVTVTA1UXRxT3ZmaVNMYktxZz09#success

Leave a Reply

Your email address will not be published.