ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Ανάπλαση ρέματος Παναγίτσας Δ.Ε. Γέρακα για την δημιουργία πάρκου αναψυχής Εκτιμώμενης αξίας 3.725.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.