Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2023”

By dimos.gr Dec 28, 2022

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες (επιπέδου Δ.Ε και άνω) που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2023», της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2023.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης προϋπολογίζεται στις 22.599,84 € σύνολο (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την Τετάρτη  28/12/2022 ώρα 10,00 πμ, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία

  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
  • Πιστοποιητικό Ποινικού μητρώου (ή υπεύθυνη δήλωση)
  • Εγγυητική επιταγή Τραπέζης, ποσού 1.000,0 €

Ο ενδιαφερόμενος κατά την ημερομηνία της προσφοράς θα πρέπει να έχει ενεργή Ατομική Επιχείρηση (πλην Νομικών Προσώπων) και να τεκμηριώνει την ισχύ της στον φάκελο της προσφοράς (πχ βεβαίωση έναρξης).

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει  με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως άνω είναι πλήρης

Επισυνάπτεται η Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας.  

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

Συνημμένα αρχεία: 

PDF icon tehniki_perigrafi_ypiresias_metrisis_ydrometron_2023.pdf

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.