Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄143).

3. Την με αριθ. ΥΠΕΝ /ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β΄3424) με θέμα « Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα».

4.Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/ΟΙΚ.10814/4-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα – Ορισμός Υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών /Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπευθύνων »(ΑΔΑ 6ΩΛΥ46ΜΤΛ6-Ι9Κ).

5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Φ.Ε.Κ. 793/04.04.2013 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 3595/τ. Β΄/12-10-2017) και ισχύει).

6. Την ανάγκη ορισμού Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών /Εγκαταστάσεων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει ως Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων τον  υπάλληλο του Δήμου μας με Α΄ βαθμό, Μάστορα Θεοδωράκη του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων/Μηχανικών με αναπληρωτή τον Παπαλάμπρο Χρήστο του Χαραλάμπους  υπάλληλο του Δήμου με Α΄ βαθμό, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, προκειμένου να ενεργούν για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφασης.

Β. Ορίζει ως Υπεύθυνο χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (publicenergysavings.gov.gr) την υπάλληλο του Δήμου με Α΄ βαθμό, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής  Μαλανδρή Πελαγία του Πέτρου με αναπληρώτρια την Όλγα Θεοδώρου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Δήμου με Α΄ βαθμό, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από την έκδοσή της , να αναρτηθεί στον διαδικτυακό

ιστότοπο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και στον αντίστοιχο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

Αρχείο απόφασης ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.