Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ , όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/34/97.

4. Την 140/27-07-2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου «Κάτω Ψαλίδι» των Δήμων Ηρακλείου Αττικής και Αμαρουσίου (Π.Δ. 2/8/2018 – ΦΕΚ 174 ΑΑΠ/27-8-2018), να προσέλθουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων Ηρακλείου Αττ. (Στ. Καραγιώργη 1 & Μαρ. Αντύπα, 2ος  όροφος) και Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα 15124 1ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9:00-14:00, με σκοπό να λάβουν γνώση της Β΄ ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής και της Γ’ ανάρτησης των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων. 

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης σε περιπτώσεις λάθους ή νέων στοιχείων κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.1337/83, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2242/1994 και τροποποιήθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 42 του Ν.4030/2011

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας από ιδιοκτήτες ακινήτων της υπό ανάρτηση περιοχής  είναι δυνατή η υποβολή της σχετικής δήλωσης στη παρούσα φάση. 

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία ως εξής:

α. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.

β. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και του παραπάνω αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Κείμενο απόφασης ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.