Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι΄ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα – αναδιατύπωση)» του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», συντάχθηκε η τελευταία Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μαρίας Κουρή,(υπ.αριθμ. 993904/22-11-21, ΑΔΑ: 9Η9Ε7Λ7-ΡΥΦ), σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής.

Στην απόφαση περιγράφονται τα εξής:

α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Περιφέρεια Αττικής,

β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,

γ) ) τα σύνολα των εγγράφων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω χορήγησης άδειας ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 64 έως και 70 του ν. 4727/ 2020(ΦΕΚ Α΄184)

Αντίγραφα των φυσικών αρχείων, που διατίθενται για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, λαμβάνονται κατόπιν υποβολής γραπτής αιτήσεως και η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.

δ) Τα δεδομένα που δεν διατίθενται για λόγους που άπτονται του Άρθρου 59 Παρ.4 του ν. 4727/ 2020(ΦΕΚ Α΄184) (προσωπικά δεδομένα, ζητήματα εθνικής ασφάλειας, κλπ)

ε) Τα σύνολα δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας.

Από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας και από την τελευταία απόφαση του 2021 σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής προκύπτουν τα εξής:

Σύνολα δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την απόφαση 2021: 1755

Ανοικτά Σύνολα προς ανάρτηση και διάθεση, σύμφωνα με την απόφαση 2021: 247

Σύνολα που δεν είναι ανοικτά προς Διάθεση σύμφωνα με την απόφαση 2021: 1508

Παρακάτω απεικονίζονται τα ανοικτά σύνολα Δεδομένων ανά Γενική Διεύθυνση σύμφωνα με την υπ.αριθμ.

993904/22-11-21 (ΑΔΑ: 9Η9Ε7Λ7-ΡΥΦ) Απόφαση:

Leave a Reply

Your email address will not be published.