Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [188873] της εκπόνησης της μελέτης:

Eκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον Φλοίσβο.

1.Τεύχος τεχνικών δεδομένων

2.Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών

3.Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

4.ΕΕΕΣ.pdf

5.ΑΔΑ ΑΔΑΜ Περίληψη – Διακήρυξη

6.ΑΔΑ Περίληψης διακήρυξης

7.ΑΔΑΜ Προκήρυξης Ευρωπαϊκή Εφημερίδα

8.ΕΕΕΣ.zip.xml

Leave a Reply

Your email address will not be published.