Επιτήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση ρυθμίσεων Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής

By dimos.gr May 24, 2022

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος,  προϋπολογισμού 3.225.802,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 160202

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07/06/2022 και ώρα 17:00π.μ..

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 14/06/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Η διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ έχοντας λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 160202.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.