Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Άργους-Μυκηνών για τα έτη 2022-2023»

By dimos.gr May 18, 2022

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Άργους-Μυκηνών για τα έτη 2022-2023» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 283.603,13€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 15%) Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158942

Kάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.