Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, ως Αρχή Σχεδιασμού του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.ρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

ΥΕ2: Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής

Επίσης, θα βρείτε αναρτημένο το ΠεΣΠΚΑ Αττικής καθώς και τη γνωμοδότηση επ΄αυτού από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ στο Παράρτημα της οποίας αναγράφονται επιπλέον μέτρα. 

Η Αρχή Σχεδιασμού και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (30/03/2022) και συγκεκριμένα μέχρι την 02 Μαΐου 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.