ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΘΕΣΗ :     Ο.Τ. 295 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΟΔΟΙ:  ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΥ


Το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση των  αρχιτεκτονικών  εργασιών, αρχιτεκτονικών  τελειωμάτων και αρχιτεκτονικού  εξοπλισμού στο κοίλο του γηπέδου, εντός του κτιρίου του γηπέδου και σε όλα τα επίπεδα των υπογείων και της ανωδομής, καθώς και στις όψεις, επίσης των Η/Μ εργασιών που εξαρτώνται άμεσα από τις οικείες αρχιτεκτονικές  εργασίες, συμπεριλαμβανομένων  των εργασιών υποδομής, ήτοι σωλήνες ύδρευσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, αεραγωγοί, οι μονώσεις, όπου προβλέπεται, και όλες οι απαιτούμενες σχάρες, καλωδιώσεις εντός των τοίχων (είτε τοιχοποιίας είτε γυψοσανίδας) και ψευδοροφών.


ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:     

Στο έργο έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες :
-Κατασκευή των οπτοπλινθοδομών,  τοιχοπετασμάτων ξηράς δόμησης, επιχρισμάτων, χρωματισμών, Η/Μ εργασιών σε τμήμα του κτιρίου.
-Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των ανωτέρω εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου.

-Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 45% περίπου του συνολικού φυσικού αντικειμένου και σε ποσοστό 19% του οικονομικού αντικειμένου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η κατασκευή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ.
Η Δ/νουσα υπηρεσία μελετά τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου προκειμένου να ενταχθούν νέες εργασίες και αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Τύπος Κτηριακά Προϋπολογισμός Μελέτης: 20.000.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση: 25-06-2019 (υπογραφή) έως 25-05-2022Χρηματοδότηση: Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 973303301201)Προϋπολογισμός Έργου: 20.000.000,00 € με ΦΠΑΗμερομηνία Διαγωνισμού: 22-01-2020Ανάδοχος: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕΈκπτωση: 47,41%Υπογραφή Σύμβασης: 01-07-2020Αρχική Σύμβαση (ΑΣ): 10.522.765,44 € με ΦΠΑΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με βάσει την τελευταία εγκεκριμένη παράταση): 01-11-2021Εκτιμώμενη Λήξη Έργου (με βάσει αίτημα παράτασης του αναδόχου ή κατ΄ εκτίμηση): 01-11-2021ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τελευταία) (απ / ημερομηνία / αριθμός ) (ποσό): Απ. 446750/02-06-2021 ΔΤΕΠΑ – 7η εντολή – 494.791,45 € με ΦΠΑΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (από την έναρξη του έργου): 1.910.888,30 € με ΦΠΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.