Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Επιδαύρου, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο
του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) , την Πέμπτη 14-4-2022 και ώρα 12.00 μ.μ. για τη συζήτηση
και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θέματων:

  1. Εισήγηση περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου στην κοινότητα Αρκαδικού
  2. Εξειδίκευση πιστώσεων για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων
    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
    Αναστάσιος Κ. Χρόνης
    Δήμαρχος Επιδαύρου

Leave a Reply

Your email address will not be published.