ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

TOP Δήμοι Πολιτική Πολιτισμός Πρόσωπα

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Επιδαύρου, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο
του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) , την Πέμπτη 14-4-2022 και ώρα 12.00 μ.μ. για τη συζήτηση
και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θέματων:

  1. Εισήγηση περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου στην κοινότητα Αρκαδικού
  2. Εξειδίκευση πιστώσεων για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων
    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
    Αναστάσιος Κ. Χρόνης
    Δήμαρχος Επιδαύρου

Leave a Reply

Your email address will not be published.