Στις Βρυξέλλες για τη 14η συνεδρίαση της επιτροπής COTER ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας

0
321
Κατσιφάρας Δυτική Ελλάδα
Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), Απόστολος Κατσιφάρας, για να συμμετάσχει στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και Προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της ΕτΠ, που πραγματοποιείται στις 28 Ιουνίου 2017.

Παράλληλα, θα συμμετάσχει και στην Ετήσια Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών (EER) της ΕτΠ, που πραγματοποιείται την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017.

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της Επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) είναι η μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020.

 

«Κύριος στόχος μας είναι ο προϋπολογισμός να είναι και πιο προνοητικός και ευέλικτος, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν υφιστάμενες και επερχόμενες κρίσεις», υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

«Η καθιέρωση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» έγινε το 2013 με σκοπό να αποτελέσει ένα μέσο συγχρηματοδότησης απαραίτητου για την έναρξη της λειτουργίας και την ολοκλήρωση των υποδομών και υπηρεσιών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ Μ). Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνική ευημερία, τη συνοχή, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος» αναφέρει σχετικά ο κ. Κατσιφάρας και συμπληρώνει:

«Επίσης, ζητούμε να θεσπιστούν περαιτέρω μέτρα για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των Συνεργατικών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) στα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας εντός και μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών, καθώς μπορούν να προσφέρουν μεγάλα κοινωνικά οφέλη, όπως αυξημένη ασφάλεια, ένα καθαρότερο περιβάλλον, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της απασχόλησης, και να προάγουν την κοινωνική ένταξη».

Αναφορικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στην ΕΕ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τονίζει:

«Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές έχουν πλέον καταστεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ. Ενισχύουν τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και εδράζονται στο πλαίσιο της Πολιτικής για τη Συνοχή. Επομένως, η Πολιτική Συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και οι Τοπικές και οι Περιφερειακές Αρχές πρέπει να συμμετέχουν επαρκώς στον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει για πρώτη χρονιά, δεδομένου ότι αποτελεί Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας για το τρέχον έτος (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) για το εξωστρεφές, δυναμικό και πρωτοποριακό εγχείρημά της που έχει ως θεμέλιο λίθο την πολυεπίπεδη συνεργασία για την ενίσχυση των ΜμΕ.

Η φετινή συνεδρίαση θα εστιάσει στο πρόγραμμα COSME, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο της ΕΕ για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.

«Την περίοδο 2014-2020 το Πρόγραμμα COSME τρέχει με προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Δίνουμε λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στο στόχο ‘Πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση’ του Προγράμματος COSME, και στα ζητήματα που συνδέονται με την ‘Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας’ και την ‘Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜμΕ’» υπογραμμίζει σχετικά ο κ. Κατσιφάρας και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό είναι επίσης η διασφάλιση ότι οι περιφερειακές και τοπικές ανησυχίες θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του μέλλοντος του Προγράμματος COSME ή του διάδοχου προγράμματος για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις πόλεις και στις περιφέρειες».