Πρόταση για Προστασία Ονομασίας Προέλευσης για το ρόδι Ερμιόνης κατέθεσε ο αγροτικός συνεταιρισμός της πόλης

0
290

Η ομάδα  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»,  με έδρα την Ερμιόνη του Δήμου Ερμιονίδας Αργολίδας, υπέβαλε στην υπηρεσία μας αίτηση  καταχώρισης της ονομασίας  «ΡΟΔΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» στο Ενωσιακό μητρώο ΠΟΠ – ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε,  δημοσιοποιείται δια της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 04/12/2017 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα  στην Ελληνική επικράτεια.