Τα απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα ογκώδη αντικείμενα προς διαχείριση που προκύπτουν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” θα μεταφέρει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Θέρμης, όπως προβλέπει σχετική σύμβαση την οποία υπέγραψαν ο δήμαρχος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Fraport Greece Airport Manager, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου, Ιωάννης Βογιατζής.

Αναλυτικότερα, η σύμβαση προβλέπει ότι η Fraport Greece ως διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, αναλαμβάνει την ευθύνη αποκομιδής, περισυλλογής και εναπόθεσης των απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και ανακυκλώσιμων υλικών σε συγκεκριμένο σημείο, από όπου θα τα παραλαμβάνουν τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θέρμης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 31/12/2017 με δικαίωμα παράτασης μετά τη συμβατική λήξη.