Πρωτοβουλία για ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των πόλεων του Συμφώνου Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια

0
323

Η πρωτοβουλία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων για την Κλιµατική Αλλαγή και την Ενέργεια προσφέρει σε πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε ανταλλαγές µε σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων και των γνώσεών τους για το µετριασµό των επιπτώσεων και την προσαρµογή τους στην κλιµατική αλλαγή.

Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό, όχι µόνον για τους συµβαλλόµενους δήµους του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, αλλά και για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και επαρχίες.

Οι ενδιαφερόµενοι δήµοι και περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2017.

Οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από το σχετικό ιστότοπο της πρωτοβουλίας του Συµφώνου των ∆ηµάρχων: http://www.covenantofmayors.eu/news_en.html?id_news=838