Δήμος Θηβαίων: Ανανέωσε 5 νέες συμβάσεις εργασίας και ζήτησε 16 άτομα για διορισμό

0
264

Στην υπογραφή πέντε (5) νέων συμβάσεων στην Υπηρεσία Καθαριότητας προχώρησε ο Δήμος Θηβαίων, μετά την υπ’ αρ. 169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας του προσωπικού που προσλήφθηκε με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης/3/2018, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 4479/2017 και την εγκύκλιο 19/30-6-2017, για την κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, προκειμένου να μην παρατηρηθεί κενό ως προς τη μισθοδοσία των εν λόγω εργαζομένων.

Επίσης, ο Δήμος, με έγγραφό του, έχει υποβάλει αίτημα από τον Φεβρουάριο του 2017, για πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων έντεκα (11) ατόμων για την υπηρεσία καθαριότητας και ειδικότερα έναν (1) επόπτη καθαριότητας, πέντε (5) εργατών καθαριότητας, τέσσερις (4) οδηγούς αυτοκινήτων, και έναν (1) επιστάτη καθαριότητας. Το αίτημα διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια με την υπ’ αρ. 171/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) σχετικά με προσθήκη κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 19 του Υπ. Εσωτερικών, ως ακολούθως: μία (1) θέση ΔΕ χειριστή σαρώθρου και δεκατρείς (13) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας.

Ο Δήμος αναμένει να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η τροποποίηση του ΟΕΥ, προκειμένου να προβεί σε νέο αίτημα για την πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.