Συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες για τη συντήρηση και επισκευή του οδοστρώματος σε δρόμους του Γαλατσίου, στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση- Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών– Εργολαβία 2016”. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ), προϋπολογισμού 150.000,00 € (με την έκπτωση το έργο συμβασιοποιήθηκε στα 65.520,00 €).

Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση φθορών που έχουν δημιουργηθεί είτε με την πάροδο του χρόνου, είτε άλλων απρόβλεπτων γεγονότων σε α) πεζοδρόμια, β) κράσπεδα, γ) φρεάτια και καπάκια φρεατίων Ο.Κ.Ω., δ) οδοστρώματα από άσφαλτο, ε) αντιολισθηρά οδοστρώματα από σκυρόδεμα, στ) στηθαία ασφαλείας και κάγκελα δημόσιων κοινόχρηστων χώρων. Σημειώνεται ότι η εργολαβία θα εκτελεστεί σε διάφορα σημεία όλης της περιφέρειας του Δήμου Γαλατσίου.