Ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την έγκυρη εφαρμογή των διατάξεων για την ανταποδοτική σύνταξη

0
358
ΠΟΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του σχετικού νόμου για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α..

Οι συνδικαλιστές καλούν τους Συλλόγους – Μέλη της, να ενημερώσουν, άμεσα, τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων, ώστε σε όσους δημοτικούς υπαλλήλους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4387/2016 (12-5-2016) ή εφεξής να μην υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση της Ανταποδοτικής Σύνταξης.

Η ανακοίνωση

”Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 ως προς τον τρόπο υπολογισμού της Ανταποδοτικής Σύνταξης του κάθε δικαιούχου, αφού η σύνταξή τους είναι πληρωτέα σε χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του πιο πάνω Νόμου, οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να τους χορηγήσουν σχετική βεβαίωση την οποία και θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης του δικαιοπαρόχου ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές από το ασφαλιστικό έτος 2002 μέχρι και την έναρξη της καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου-λειτουργού. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξανόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 94 του Ν.4461/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει οι υπηρεσίες των Δήμων να αποστείλουν πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται για κάθε έτος από το 2002 μέχρι και την έναρξη καταβολής της σύνταξης, οι αποδοχές επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για κύρια σύνταξη κατά μήνα και στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας εφόσον για αυτά έχουν γίνει κρατήσεις για κύρια σύνταξη. Επισημαίνεται ότι στις εν λόγω αποδοχές συμπεριλαμβάνονται και το Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης του Ν.3660/2008 καθώς και το Επίδομα Θέσης Ευθύνης.

Γι΄ αυτό παρακαλούνται οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε σε όσους συναδέλφους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4387/2016 (12-5-2016) ή από εδώ και πέρα θα πρέπει να τους χορηγείται και η πιο πάνω βεβαίωση ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση της Ανταποδοτικής Σύνταξης.”