Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το νέο πολυδύναμο κτήριο της υπηρεσία καθαριότητας

0
554

Την Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017 διενεργήθει από την επταµελή επιτροπή διαγωνισµού, ο ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: ¨ Κατασκευή υπογείου χώρου στάθµευσης οχηµάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρων πρασίνου και παιδικής χαράς, στο Ο.Τ. 381¨

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.880.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ενώ το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής µε προγραµµατική σύµβαση.

Στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος 15 εταιρείες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και η έκπτωση που επιτεύχθηκε από τον πρώτο µειοδότη είναι 61,80% επί των τιµών της µελέτης.

Συνεπώς το κόστος του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 1.864.278,11€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Η διάρκεια του έργου είναι δεκαοκτώ µήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου που θα
πραγµατοποιηθεί µετά την επικύρωση του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο.