Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου: Πρόσκληση για τουριστική αξιοποίηση έκτασης

0
312

Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου απηύθυνε πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση δημοτικού χώρου εντός του οικισμού Πουρίου της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις αξιοποίησης για το ακίνητο προκειμένου ο Δήμος στη συνέχεια να προβεί στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την βέλτιστη αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ο δημοτικός χώρος – οικόπεδο του οποίου ο Δήμος είναι κύριος, νομέας και κάτοχος, βρίσκεται εντός των ορίων του πριν του 1923 οικισμού Πουρίου, έχει ολική επιφάνεια 1.881,05 τ.μ, και επ΄ αυτού υφίστανται:

α) παλαιά διώροφη οικία αποτελούμενη από το ισόγειο όροφο εμβαδού 129,29 τ.μ και τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού ομοίως 129,29 τ.μ ,

β) παλαιά ισόγεια αποθήκη εμβαδού 56,04 τ.μ,γ) παρακείμενη ισόγεια αποθήκη εμβαδού 17,61 τ.μ και ιν) έτερη ισόγεια αποθήκη εμβαδού 16,96 τ.μ.

Για την ανάδειξη του πλέον κατάλληλου αναδόχου θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται ότι:

-Όλες οι δαπάνες για την επισκευή των υφιστάμενων κτιρίων ή την κατασκευή νέων θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και θα παραμένουν μετά τη λήξη της μίσθωσης προς όφελος του μισθίου.

-Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση όσων απαιτούνται, στο πλαίσιο αξιοποίησης του εν λόγω χώρου, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με χρηματοπιστωτικό οργανισμό, θα αποτελεί κριτήριο του διαγωνισμού.

Περιεχόμενα προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς το Δήμο προτάσεις αξιοποίησης του συγκεκριμένου ακινήτου, η μίσθωση του οποίου πρόκειται να ακολουθήσει.

Οι προτεινόμενες χρήσεις του θα πρέπει να είναι συμβατές με την τοποθεσία και τον χαρακτήρα του ακινήτου και να συμβάλλουν στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε συνοπτική έκθεση τα εξής :

-Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου στα οποία να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

-Την επιχειρηματική πρόταση αξιοποίησης (σε μορφή προκαταρκτικού επιχειρηματικού σχεδίου) του ακινήτου.

Το προκαταρκτικό επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο:

1)Τους στόχους, σκοπούς και προοπτικές της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και το προϋπολογιζόμενο ποσό της επένδυσης

2)Τις προσδοκώμενες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη φάση των αρχικών έργων και εργασιών όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της επένδυσης.

3)Τον τρόπο εξασφάλισης χρηματοδότησης της πρότασης , είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

4)Την προτεινόμενη διάρκεια της μακροχρόνιας μίσθωσης

5)Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων και εργασιών επί του ακινήτου.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σφραγισμένες στην έδρα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και ειδικότερα στο γραφείο πρωτοκόλλου, στο Δημαρχείο Ζαγοράς, καθημερινά 10.00’ – 14.00’ έως και την 11-08-2017. Για όλες τις προτάσεις θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα.