Δήμος Λαμιέων: Εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η πράξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ»

0
352
Δήμος Λαμιέων

Ανακοινώθηκε από την  Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π του ΕΤΠΑ και Τ.Σ, η χρηματοδότηση της πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Λαμίας» (ΑΔΑ : ΨΥΓΑ465ΧΙ8-ΧΧΝ).

Η πρόταση, που κατατέθηκε μέσω του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., είναι συνολικού προϋπολογισμού 841.857,82 ευρώ και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στην προβλεπόμενη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Λαμίας θα οδηγούνται:

  • Τα σύμμεικτα απορρίμματα και τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Στυλίδας, Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Αγράφων και Καρπενησίου (μέση ετήσια ποσότητα 53.500 tn/έτος, που αναλύεται σε 39.500 tn/έτος σύμμεικτα αστικά απορρίμματα και 14.000 tn/έτος προδιαλεγμένο οργανικό)
  • Ποσότητα 7.000 tn/έτος ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των εν λόγω Δήμων.

Τα υπολείμματα επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων από τη ΜΕΑ θα καταλήγουν στο νέο ΧΥΤΥ της Λαμίας, με χωρητικότητα 350.000 m3.

Η μονάδα επεξεργασίας θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής,
  • Τμήμα Αναερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας,
  • Τμήμα Αερόβιας ωρίμανσης προϊόντος (παραγωγή compost),
  • Τμήμα Εξευγενισμού του προϊόντος (refining),
  • Τμήμα Ηλεκτροπαραγωγής,
  • Τμήμα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

Η συγκεκριμένη πράξη «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Λαμίας» θα έχει τα ακόλουθα παραδοτέα :

– Τοπογραφική μελέτη,

– Γεωλογική μελέτη,

– Γεωτεχνική μελέτη,

– ΜΠΕ και περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση ΑΕΠΟ),

– Τεχνική προμελέτη,

– Τεύχη Δημοπράτησης έργου και ΣΑΥ και ΦΑΥ.

Υπενθυμίζουμε ότι, με συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η παρέκκλιση όρων για την αδειοδότηση κατασκευής των νέων κυττάρων του ΧΥΤΥ Λαμίας και της ΜΕΑ Λαμίας, σε χώρο κοντά στο σημερινό ΧΥΤΑ. Δόθηκε έτσι οριστική λύση στο πρόβλημα της χωροθέτησης του νέου ΧΥΤΥ, που ταλαιπωρούσε επί σειρά ετών το Δήμο Λαμιέων λόγω των λανθασμένων επιλογών των προηγούμενων δημοτικών αρχών.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα ακολουθήσει η ένταξη σε δημόσια χρηματοδότηση και η κατασκευή των έργων ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Λαμίας, τα οποία σε συνδυασμό με τα έργα ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Χαλκίδας αλλά και την Μονάδα Κομποστοποίησης, ΧΥΤΥ Φωκίδας και ΜΕΑ Θήβας, που ήδη κατασκευάζονται, θα συμπληρώσουν το σύνολο των αποκεντρωμένων υποδομών της Περιφέρειας και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που θέτει το νέο ΕΣΔΑ και ο ΠΕΣΔΑ για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.

Ο Δήμος Λαμιέων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, με περιφερειακή συνείδηση συμμετείχε ενεργά στην δημιουργία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ και σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους της Περιφέρειας προχωρά τον σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων με δημόσια χρηματοδότηση προς όφελος των πολιτών.