Δήμος Μαραθώνα : Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

0
357

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν τις 31/7/2018, με ειδικότητα Π.Φ.Α., για την κάλυψη προγραμμάτων άθλησης της ΚΕΔΜΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.353/ 2018 ανακοίνωση πρόσληψης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, Τ.Κ. 19005 Νέα Μάκρη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ.Κρυμάνδαλη Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 22940-69800).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματά της και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΜΑ.
ΡΙΖΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΙΔΩ