Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000)

0
350
Δήμος ΗρακλείουΑττικής

Σύμφωνα με το υπ΄αρ. Φ 430/110/26513/Σ.11372/07-12-2017 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2000 (κλάσεως 2021), υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 2 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 2 Απριλίου 2018.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι στρατεύσιμοι κατά την προσέλευσή τους, οφείλουν να προσκομίσουν οπωσδήποτε  πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα κάτωθι:

1) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικό διαβατήριο

2) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4) Σχετική ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες  (μηνιαία ή δίμηνη    στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής αντίστοιχα).