Δήμος Γαλατσίου : Μειωμένα Δημοτικά τέλη για νέες κατηγορίες ευπαθών ομάδων

0
433
Ο Δήμος Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Ν.4368/2016 υπάγονται και άλλες κατηγορίες νέων κοινωνικών ομάδων στο πρόγραμμα μείωσης των Δημοτικών Τελών κατά 50%.
Συγκεκριμένα, κατόπιν και της υπ’ αριθ. 501/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, η μείωση κατά 50% (πενήντα τις εκατό) των Δημοτικών Τελών αποδίδεται στις παρακάτω κατηγορίες:
i.  Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 6000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια. Από το εισόδημα θα αφαιρούνται τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.
 ii.  Σε οικονομικά αδύναμους- απόρους όπως ορίζεται στη με Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ 25132, ΦΕΚ 908/4.4.2016 Υ
 iii. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 16.000€ , εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.
iv. Σε πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 17.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.500€ από το 5ο παιδί και άνω εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.
v.      Σε μακροχρόνια άνεργους με 12μηνη συνεχή ανεργία και με οικογενειακό εισόδημα   μέχρι 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε τέκνο ή προστατευόμενο μέλος. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.
vi.  Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε τέκνο ή προστατευόμενο μέλος. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι για την πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη θα λαμβάνεται εξατομικευμένη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε έτος με νέα αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην άρση της μείωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή μη δήλωσης άμεσα οποιασδήποτε αλλαγής που έχει προκύψει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο, το όφελος του της τελευταίας πενταετίας με τις προσαυξήσεις.
Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη Μείωση ή Απαλλαγή Δημοτικών Τελών έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, www.galatsi.gov.gr, ενώ για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας , τηλ: 2102222011, κα. Πάζιου.